į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai » Vadovai

Informacija atnaujinta 2019-03-19

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus 2019 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvų socialinių paslaugų teikimą bei prieinamumą.

   1.1. Kokybiška laikinai ir nuolat globojamų/rūpinamų vaikų skyriaus veikla.

   1.2. Kokybiška krizių centro skyriaus veikla.

   1.3. Kokybiška trumpalaikės vaikų iki 6 metų priežiūros skyriaus veikla.

   1.4. Kokybiška globos centro skyriaus veikla.

2. Atlikti įstaigos struktūrinius pertvarkymus.

   2.1. 8,5 socialinio pedagogo pareigybės pakeisti socialinio darbuotojo pareigybe.

3. Sumažėjus vaikų skaičiui iki 24 sumažinti šeimynų skaičių.

    3.1. Sumažinti šeimynų skaičių iki 3.

    3.2. Sumažinti pareigybių skaičių dirbančių šeimynose. 

4. Plėsti krizių centro veiklą.

   4.1. Didinti vietų skaičių krizių centre iki 14 vietų.

5. Atlikti remonto darbus šeimynų dušo patalpose.

   5.1. Pilnai suremontuoti 3 šeimynų 6 dušo patalpas.

6. Projektinė veikla.

   6.1. Įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“. Pritraukti dalyvius į vykdomas projekto veiklas.

   6.2. Įgyvendinti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui 2019 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

 1. Surengti metodinį pasitarimą Rytų Aukštaitijosregiono globos centrų koordinatoriams, GIMK specialistams pasidalijant gerąja darbo patirtimi.

    1.1. Pasidalinti gerąja darbo patirtimo, pristatyti dokumentacijos tvarkymo metodiką.

 2. Atlikti paslaugų viešinimą, parengiant informaciją apie Globos centro specialistų teikiamas paslaugas (lankstinukas).

    2.1. Didinti teikiamų paslaugų prieinamumą.

 3. Organizuoti poilsinę - pažintiną išvyką savarankiško gyvenimo namų vaikams.

    3.1. Gerinti, įvairinti vaikų laisvalaikio praleidimo formų įvairovę, gerinti vaikų pažintinius gebėjimus.

 4. Pravesti periodinius (16 val.) socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymus.

    4.1. 13 įstaigos socialinio darbuotojo padėjėjų dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

    4.2. Socialinio darbuotojo padėjėjai pagilins turimas kompetencijas.

 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams 2019 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

 1. Plėsti krizių centro patalpas tinkančias keturiolikai asmenų apgyvendinti.

    1.1. Organizuoti ir vykdyti reikiamų priemonių, medžiagų, baldų, buitinio inventoriaus pirkimus krizių centro patalpų plėtrai.

 2. Parengti sutarčių , sudaromų įstaigos vardu, taisykles.

    2.1. Paruošti ir suderinti „Sutarčių rengimo, derinimo, pasirašymo ir vykdymo taisykles“.

    2.2. Parengti ir suderinti pirkimo sutarties, sudaromos įstaigos vardu, pavyzdinę formą.

 3. Atlikti atsargų, ūkio inventoriaus bei ilgalaikio turto inventorizaciją.

    3.1. Atlikti įstaigos turto inventorizaciją.

    3.2. Pateikti reikiamus dokumentus (protokolą, nurašymo bei perkėlimo aktus) buhalterijai, dėl ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus nurašymo, perkėlimo.