Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190985787

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, teises, pareigas, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su įstaiga sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar iki sutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant Pranesimo_apie_pazeidima_forma_pranesejams .

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo Savivaldybės administracijai pranešimą gali pateikti vidiniu kanalu vienu iš šių būdų:

 1. elektroniniu paštu pranesk@moletai.lt, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 10 punkte
  nurodyta informacija;
 2.  paštu Molėtų rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vilniaus g. 44, LT-33140, Molėtai, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą,
  kuriame turi būti pateikta Aprašo 10 punkte nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI
  ASMENIŠKAI“;
 3.  žodžiu, tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją pas kompetentingą subjektą (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai). Kompetentingas subjektas užpildo Pranešimo apie pažeidimą
  5 formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo užpildytą formą pasirašo.

Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta:

 1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
 2. Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 3. Vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
 4. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa/asr

Darbo laikas
 • Pirmadienis – Ketvirtadienis
 •  8:00 – 17:00
 • Penktadienį
 •  8:00 – 15:45
Rekvizitai

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens kodas: 190985787

Steigėjas

www.moletuvaikai.lt © 2024. Visos teisės saugomos.

Interneto svetainės įstaigoms www.svetainesistaigoms.lt

Pakeisti teksto dydį