Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181

Nuo 2020 m. kovo mėnesio Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai įgyvendina projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181 “Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose”, kuris yra 85 proc. lėšų finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo, papildomai 7,5 proc. lėšų gaunama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Projektas parengtas Molėtų miesto vietos veiklos grupės “Molėtų aitvarai” kvietimu įgyvendinti Molėtų miesto vietos plėtros Strategiją siekiant mažinti miesto gyventojų socialinę atskirtį. Projekto tikslas- išplėsti Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų krizių centro skyriaus socialines paslaugas ir sudaryti palankias sąlygas teikti socialinę pagalbą darbingiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir šeimoms, t. y. neįgaliesiems tėvams, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms mamoms, socialinius sunkumus išgyvenančioms šeimoms, smurtą patiriantiems ir dėl to patekusiems į socialinę atskirtį asmenims. Projektas bus vykdomas 2022 m. gruodžio mėn., paslaugas gaus 30 tikslinės grupės dalyvių. Projekto vykdymo laikotarpiu bus išplėstos laikino apgyvendinimo paslaugos: atliktas smulkus remontas nenaudojamose patalpose, įsigyta buitinės technikos, baldų, kompiuterių. Intensyvios krizių įveikimo ir psichosocialinės pagalbos paslaugoms teikti numatoma įdarbinti psichologą ir socialinį darbuotoją. Projekto vykdymo laikotarpiu dirbs savanoris, kuris savo veikla prisidės prie projekto vykdymo proceso. Užtikrinant projekto tęstinumą, t.y. 5 metus projekto lėšomis suremontuotose krizių centro patalpose bus toliau teikiamos bendrosios ir specialios paslaugos.

         Planuojama išnaudoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes su projekto partneriais Molėtų socialinės paramos centru ir  Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, kurie prisidės prie projekto vykdymo. Numatoma atlikti informacijos sklaidą apie išplėstas  paslaugas: publikuoti straipsnius vietinėje spaudoje, pateikti informaciją savivaldybės, pareiškėjo ir partnerių interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, besiribojančio rajono teritorijoje.

         Planuojama, kad paslaugas gavę asmenys jausis mažiau socialiai pažeidžiami, lengviau įveiks sunkumus, gaus savalaikę pagalbą krizės metu, sutvirtins turimus socialinius įgūdžius, įsigalins savarankiškai spręsti problemas, pagerės jų gyvenimo kokybė. Sumažės atvejų, kai mažamečiai vaikai atskiriami nuo tėvų dėl smurto artimoje aplinkoje, tėvų negalios ar įgūdžių stokos savarankiškai pasirūpinti vaikais.

Pasiteiravimui: tel. 868226611, el p. maziukai5@moletuvaikai.lt, adresas Krizių centras, Smilgų g.4, Molėtai.

 

Apie projekto veiklas skaitykite čia

 

 2022 m. gruodžio mėn. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai baigė vykdyti projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181 “Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose” veiklas pagal sudarytą finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projektas buvo parengtas Molėtų miesto vietos veiklos grupės “Molėtų aitvarai” kvietimu įgyvendinti Molėtų miesto vietos plėtros Strategiją tikslu mažinti miesto gyventojų socialinę atskirtį. Projekto tikslas- išplėsti Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų krizių centro skyriaus socialines paslaugas ir sudaryti palankias sąlygas teikti socialinę pagalbą darbingiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir šeimoms, t. y. neįgaliesiems tėvams, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms mamoms, socialinius sunkumus išgyvenančioms šeimoms, smurtą patiriantiems ir dėl to patekusiems į socialinę atskirtį asmenims. Projektas įgyvendintas kartu su socialiniais partneriais: Molėtų socialinės paramos centru ir Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, kurie prisidėjo užtikrinant tikslinės grupės poreikių paslaugoms nustatymu ir nukreipimu paslaugoms, kurių patys nevykdo.

Projektas pradėtas vykdyti 2020 m. kovo mėnesį, jam skirta 19 620 Eur., iš kurių 85 proc. lėšų finansuota iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, papildomai 7,5 proc. lėšų gauta iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Pasinaudojus šia parama įstaigoje buvo atliktas nenaudojamų patalpų remontas ir krizių centro skyriuje išplėstas vietų skaičius laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugai teikti. Šiuo metu krizių centre vienu metu gali laikinai apsigyventi 15 asmenų. Čia sukurtos puikios gyvenimo sąlygos: dviviečiai kambariai, virtuvė, bendra svetainė, kompiuterinė bei motinos ir vaiko žaidimų erdvė, skalbykla, dušai. Miegamųjų kambarių apstatymui nupirktos sofos- lovos. Įsigyta buitinė technika, kompiuteriai, televizorius gyventojai naudojasi kasdienio gyvenimo ir savarankiškumo įgūdžių ugdymuisi bei paįvairina laisvalaikio veiklas.

Siekiant bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų prieinamumo didinimo Molėtų miesto šeimoms/asmenims krizių centre buvo išplėstos specialistų paslaugos ir papildomai įdarbinti psichologas ir socialinis darbuotojas. Planuota, kad socialinės paslaugos bus suteiktos 30 tikslinės grupės dalyvių, laikinai apsigyvenusių centre. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu tikslinei grupei surinkti buvo parengti ir publikuoti 2 straipsniai vietos laikraštyje, bendradarbiauta su projekto ir kitais socialiniais partneriais, informacija apie teikiamas paslaugas krizių centro skyriuje skelbiama projekto partnerių ir miesto VVG svetainėse, socialiniuose tinkluose, parengtos ir išdalintos skrajutės miesto renginiuose ir įstaigose. Per tris projekto įgyvendinimo metus pagalbos į krizių centrą kreipėsi ir teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 35 molėtiškiai (14 šeimų), iš jų: 15 suaugusiųjų ir 20 jų vaikų. Suaugusiems ir vaikams, patyrusiems socialinę atskirtį ir išgyvenantiems emocinius sunkumus, buvo suteikta 200 val. individualių psichologo konsultacijų bei 28 dalyviams pravesti socialinio ir emocinio ugdymo užsiėmimai grupėse. Socialinio darbuotojo vedamuose kasdienių įgūdžių ugdymo užsiėmimuose dalyvavo 29 suaugusieji ir jų vaikai. Centre apsigyvenusiems tėvams, auginantiems vaikus, buvo suteikta 255 val. individualių konsultacijų vaikų priežiūros ir ugdymo klausimais.

Projekto įgyvendinimo metu susidurta ir su problemomis. Poreikį konsultavimo paslaugai išreiškė tik 15 tėvų, kadangi specialistų pagalba buvo suplanuota teikti tik krizių centro gyventojams. Be to, buvo pakankamai sudėtinga identifikuoti smurtą patiriančias šeimas, nes  smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys vengia viešinti savo problemas ir tuo labiau pasinaudoti laikino apnakvindinimo/apgyvendinimo paslaugomis krizių centre. Neabejotinai susidūrėme ir su COVID-19 pandemijos metu atsiradusiais iššūkiais.

Projekto įgyvendinimo metu gauta nauda džiaugiasi visi veiklose dalyvavę asmenys. Dalyviai pagerino gyvenimo kokybę, sumažėjo atvejų, kai mažamečiai vaikai atskiriami nuo tėvų dėl smurto artimoje aplinkoje, tėvų negalios ar įgūdžių stokos savarankiškai pasirūpinti vaikais. Projekto dalyviams suteiktas visapusiškas socialinių paslaugų kompleksas: apgyvendinimas, socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos, pagalba prižiūrint kūdikius, tėvystės, bendravimo, šeimos biudžeto tvarkymo ir savarankiškumo įgūdžių ugdymas, tarpininkavimas sprendžiant sveikatos priežiūros, įsidarbinimo problemas, teisinė pagalba.

Projekto vykdymo ir jo pratęsimo laikotarpiu buvo pasirašytos sutartys su 2 savanorėmis, kurios savo veikla prisidėjo prie projekto vykdymo proceso. Kadangi projekto įgyvendinimas buvo siejamas ir su ne mažiau kaip 7,5 proc. projekto vykdytojo nuosavu įnašu, viena savanorė neatlygintinai dirbo 186 val. ir jos savanoriško darbo įnašas buvo deklaruojamas kaip projekto vykdytojo nuosavas nepiniginis įnašas į projektą. Projekto pratęsimo metu neatlygintinai dirbo antra savanorė. Veikla krizių centre savanorėms suteikė kompetencijų padėti smurtą patiriantiems asmenims, paskatino įsitraukti ir bendradarbiauti ateityje padedant molėtiškiams įveikti krizines situacijas. Įstaigoje projekto metu pradėtą savanorių veiklą, kuria bus siekiama prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo Molėtų mieste, numatoma tęsti. Planuojame, kad du savanoriai kasmet organizuos po 1vieną renginį  bei prisidės prie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo veiklų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo užmegzti ryšiai ir organizuoti du susitikimai su Utenos šeimos ir vaiko gerovės centru, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Utenos moterų veiklos centro savanorėmis, kurios teikia nemokamą teisinę informacinę pagalbą smurtą patiriantiems asmenims, keičiamasi bei  socialiniuose tinkluose viešinama informacija apie teikiamas paslaugas.

Projektas neabejotinai bus tęstinis. Krizių centro skyriaus patalpose 5 metus po projekto įgyvendinimo bus teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems Molėtų miesto gyventojams. Asmenys ir šeimos galės pasinaudoti laikino apgyvendinimo paslauga, jiems bus teikiama psichosocialinė ir intensyvi krizių įveikimo pagalba. Toliau bus bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis, Molėtų miesto vietos veiklos grupe „Molėtų aitvarai“, valstybinėmis ir kitomis institucijomis nustatant poreikį ir nukreipiant atskirtį patiriančius asmenis būtinai pagalbai.

Džiaugiamės, kad projektas prisidėjo ir prie Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ Strategijos uždavinio rezultato – Molėtų mieste išplėstas socialinių paslaugų tinklas, įgalinantis socialinėje atskirtyje esančius asmenis integruotis į visuomenę. Tikimės, kad socialinės paslaugos Molėtų miesto šeimoms bus aktualios ir reikalingos ne vienerius metus.

Dėkojame Europos Sąjungos socialinio fondo agentūrai ir projekto vadovėms bei projekto konsultantei, padėjusioms įgyvendinant projektą, Molėtų miesto vietos veiklos grupei „Molėtų aitvarai“ už sudarytą galimybę išplėsti ir teikti socialines paslaugas Molėtuose, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų vadovams, darbuotojams ir savanorėms, prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo sprendžiant Molėtų miesto šeimų problemas.

 

 

Darbo laikas
  • Pirmadienis – Ketvirtadienis
  •  8:00 – 17:00
  • Penktadienį
  •  8:00 – 15:45
Rekvizitai

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens kodas: 190985787

Steigėjas

www.moletuvaikai.lt © 2024. Visos teisės saugomos.

Interneto svetainės įstaigoms www.svetainesistaigoms.lt

Pakeisti teksto dydį